Regulamin

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

www.czasnamaterac.pl

Właścicielem, Sprzedawcą oraz Administratorem Sklepu jest Czas na Materac Mateusz Góralczyk z siedzibą, 32-020 Wieliczka, Siercza 420  wpisanym do rejestru przedsiębiorców CEIDG, NIP 6762272958, REGON 120885215.

Miejscem sprzedaży jest salon mieszczący się w Krakowie 30-418, ul. Zakopiańska 56a lokal 7.

Numer telefonu 511010141 lub 535004002, adres email sklep@czasnamaterac.pl                                          

Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji zapisów umowy ze Sprzedawcą. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji, zastosowanie ma niniejszy Regulamin oraz powszechnie obowiązujące przepisy prawa.


Spis treści:

§ 1 Postanowienia ogólne
§ 2 Definicje
§ 3 Rejestracja
§ 4 Zamówienia
§ 5 Sposób płatności
§ 6 Realizacja dostawy
§ 7 Reklamacje
§ 8 Gwarancja
§ 9 Odstąpienie od umowy – Zwroty produktów
§ 10 Polityka prywatności
§ 11 Świadczenia usług drogą elektroniczną
§ 12 Postanowienia końcowe

§ 1 Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy dostępny pod adresem: www.czasnamaterac.pl prowadzony jest przez firmę Czas na Materac Mateusz Góralczyk z siedzibą w Siercza 420, 32-020 Wieliczka, email: sklep@czasnamaterac.pl, tel: +48 511010141
 2. Regulamin sporządzony jest w języku polskim i stanowi wzorzec umowny w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny.
 3. W celu zawarcia Umowy ze Sprzedawcą Kupujący może skorzystać z prawa do negocjacji warunków Umowy lub zawrzeć ze Sprzedawcą Umowę w oparciu o niniejszy Regulamin.
 4. W celu zawarcia umowy ze Sprzedawcą Klient może przed złożeniem zamówienia skorzystać z prawa do negocjacji warunków umowy. W przypadku rezygnacji przez Klienta z możliwości negocjacji, niniejszy Regulamin stanowi treść zawartej pomiędzy stronami umowy. Treść Umowy zostaje stosownie do obwiązujących przepisów utrwalona oraz udostępniona Kupującemu na trwałym nośniku, w celu zagwarantowania Kupującemu możliwości powołania się na niego w razie potrzeby.
 5. Sprzedaż prowadzona jest na terenie Rzeczpospolitej Polski.
 6. Wszystkie produkty oferowane w Sklepie www.czasnamaterac.pl są nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski. Informacja ta jest równoznaczna z zobowiązaniem Sprzedawcy do dostarczenia Klientowi produktów bez wad. Jeżeli nie zostało to wyraźnie wskazane w informacji handlowej, Produkty oferowane w Sklepie internetowym są zgodne z umową w rozumieniu art. 43b ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta.
 7. Ceny podane na stronie Sklepu www.czasnamaterac.pl wyrażone są w złotych polskich i zawierają podatek VAT.
 8. Kupujący może składać zamówienia w Sklepie 24 godziny na dobę 7 dni w tygodniu poprzez stronę internetową www.czasnamaterac.pl , mailowo i telefonicznie w dni robocze od poniedziałku do piątku od 11.00 do 19.00 i w soboty od 10.00 do 15.30 z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Niniejszy Regulamin stanowi integralną część wszystkich umów sprzedaży zawieranych przez Sprzedawcę, w tym również umów zawieranych w drodze Zamówienia złożonego drogą mailową lub telefoniczną.
 9. Komunikacja ze Sprzedawcą dokonywana przez Kupującego powoduje ponoszenie przez Kupującego kosztów, jakie wynikają z umów zawartych przez Kupującego z podmiotami trzecimi, za możliwość korzystania z określonych form komunikacji na odległość Sprzedawca nie pobiera żadnych dodatkowych opłat ani świadczeń za możliwość komunikowania się z nim.
 10. Przedmiotem działalności sklepu internetowego www.czasnamaterac.pl jest sprzedaż detaliczna materaców oraz innych produktów za pośrednictwem sieci Internet.
 11. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie znajdą właściwe przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.
 12. Postanowienia niniejszego Regulaminu nie mają na celu wyłączać ani ograniczać jakichkolwiek praw Kupującego będącego jednocześnie Konsumentem w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku – Kodeks Cywilny (Dz. U. nr 16, poz. 93 ze zm.), przysługujących mu na mocy bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa. W przypadku niezgodności postanowień niniejszego Regulaminu z powyższymi przepisami, pierwszeństwo mają te przepisy.
 13. Konsument w sytuacji sporu ze Sprzedawcą ma możliwość polubownego załatwienia sprawy poprzez:
 14. zwrócenie się do stałego polubownego sądu konsumenckiego,
 15. mediację,
 16. zwrócenie się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej,
 17. uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu od Federacji Konsumentów, korzystając z bezpłatnej infolinii konsumenckiej 800 007 707,
 18. skorzystanie z platformy internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym dostępnej pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr (Platforma ODR).

§ 2 Definicje

 1. REGULAMIN – niniejszy Regulamin wraz z załącznikami, określający prawa i obowiązki Sprzedawcy i Klienta oraz warunki składanie zamówień i dokonywania zakupów w sklepie internetowym;
 2. STRONA – stroną Umowy jest Kupujący lub Sprzedawca; w przypadku pojęcia Strony – rozumie się Kupującego oraz Sprzedawcę łącznie;
 3. UMOWA ZAWARTA NA ODLEGŁOŚĆ – Umowa zawarta na odległość przez Strony, przy braku jednoczesnej obecności dwóch Stron Umowy; Umowa zawierana jest z wykorzystaniem Kanałów Komunikacji na odległość, dostępnych w Sklepie;
 4. KANAŁY KOMUNIKACJI – określone w pkt 9 działu I POSTANOWIEŃ OGÓLNYCH formy składania zamówień na odległość;
 5. UMOWA – umowa zawarta przy jednoczesnej obecności dwóch Stron; zawarta podczas osobistego odbioru w Sklepie, wskutek Rezerwacji dokonanej przez Kupującego;
 6. SKLEP – sklep internetowy dostępny pod adresem: www.czasnamaterac.pl ;
 7. SPRZEDAWCA/USŁUGODAWCA – Czas na Materac Mateusz Góralczyk z siedzibą w Siercza 420, 32-020 Wieliczka, wpisana do Rejestru przedsiębiorców CEIDG, NIP 6762272958, REGON 120885215. Salon sprzedaży 30-418 Kraków, Zakopiańska 56a lokal 7, tel. 511010141, email: sklep@czasnamaterac.pl
 8. Adres magazynu: Kraków 30-418, Zakopiańska 56a lokal 7, tel. 511010141
 9. KLIENT/KUPUJĄCY – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.czasnamaterac.pl;
 10. KONSUMENT – osoba fizyczna nabywająca produkty za pośrednictwem Sklepu internetowego www.czasnamaterac.pl w celu niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową
 11. PRZEDSIĘBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej; w przypadku osoby fizycznej za Przedsiębiorcę uważa się osobę fizyczną nabywającą Produkty w Sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że posiada ona dla niej charakter zawodowy, wynikający w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.
 12. PRZEDSIĘBIORCA NA PRAWACH KONSUMENTA – osoba fizyczna nabywająca Produkty w Sklepie internetowym w celu związanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie posiada ona dla niej charakteru zawodowego, wynikającego w szczególności z przedmiotu wykonywanej przez nią działalności gospodarczej, udostępnionego na podstawie przepisów o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności gospodarczej.
 13. USŁUGOBIORCA – osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, nabywająca produkty za pośrednictwem sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.czasnamaterac.pl, a także korzystająca z dostępnych funkcjonalności w Sklepie jak: Konto lub składająca zamówienie za pośrednictwem formularza zamówienia, korzystająca z subskrypcji Newsletter.
 14. ZAMÓWIENIE – oświadczenie woli Klienta, stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży złożoną Sprzedawcy przez Klienta, składane z wykorzystaniem funkcjonalności Sklepu internetowego, zawierające informacje niezbędne do zawarcia i wykonania Umowy sprzedaży;
 15. UŻYTKOWNIK – każdy podmiot korzystający ze sklepu internetowego;
 16. KONTO – indywidualny panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu rejestracji i zalogowaniu w Sklepie internetowym www.czasnamaterac.pl oznaczony loginem i hasłem, służący zawieraniu umów sprzedaży;
 17. REJESTRACJA – proces polegający na utworzeniu przez Użytkownika Konta w Sklepie internetowym www.czasnamaterac.pl;
 18. UMOWA SPRZEDAŻY – umowa sprzedaży towaru zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym za pośrednictwem Sklepu internetowego;
 19. PRODUKT – każdy przedmiot sprzedawany za pośrednictwem sklepu internetowego www.czasnamaterac.pl;
 20. NEWSLETTER – usługa świadczona drogą elektroniczną, polegająca na wysyłaniu do Usługobiorców informacji handlowych dotyczących własnych produktów;
 21. FORMA PŁATNOŚĆI – forma zapłaty za zamówiony produkt, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia oferowana przez Sklep lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy płatności;

OPERATOR PŁATNOŚCI – rozumie się przez to podmiot świadczący usługi płatnicze w ramach Sklepu na rzecz jego Klientów. Operatorem płatności jest dostawca usługi płatności online PayU S.A.

 • . Podmiotem świadczącym obsługę płatności online w zakresie płatności kartami jest Blue Media S.A.
 • FORMA DOSTAWY – forma dostarczenia zamówionego produktu, wybrana przez Kupującego podczas składanego Zamówienia lub w wyniku indywidualnych ustaleń prowadzonych ze Sklepem w innej formie niż prezentowane na stronie internetowej formy dostawy;
 • DOKUMENT SPRZEDAŻY – faktura VAT lub Paragon, w zależności od wskazań Kupującego;
 • ZAŁĄCZNIKI – informacja o prawie odstąpienia od umowy oraz wzór formularza odstąpienia od umowy;
 • INFORMACJA – informacja o produkcie, znajdująca się przy zdjęciu produktu, stanowiąca opis najważniejszych określeń oraz charakterystyki danego produktu, umożliwiający Kupującemu zapoznanie się z jego właściwościami;
 • KOSZYK – forma magazynowania wybranych przez Kupującego produktów w celu późniejszego ich zakupu;
 • MIEJSCE WYDANIA PRODUKTU – miejsce wskazane przez Kupującego w złożonym zamówieniu, pod który ma zostać dostarczony zakupiony przez Kupującego produkt;
 • MOMENT WYDANIA PRODUKTU – moment, w którym Kupujący lub inna upoważniona do odbioru osoba obejmuje produkt będący przedmiotem zawartej umowy w posiadanie;
 • ADRES REKLAMACYJNY ORAZ ADRES ODSTĄPIENIA OD UMOWY – adres lub adresy wskazane przez Sprzedawcę jako adresy do składania określonych oświadczeń, będące adresami do korespondencji;
 • PRZEDMIOT UMOWY lub PRZEDMIOT ŚWIADCZENIA – wybrane przez Kupującego produkty lub usługi, będące przedmiotem Umowy lub przedmiotem Świadczenia; w zakres przedmiotu Umowy wlicza się również świadczenie Dostawy produktu przez Sprzedawcę, w przypadku wybrania przez Kupującego jednej z oferowanych przez Sprzedawcę form dostawy produktu;
 • USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ – funkcjonalności systemu teleinformatycznego oraz informatycznego umożliwiające Usługodawcy oferowanie określonych technicznych rozwiązań jak: możliwość założenia i prowadzenia Konta w Sklepie internetowym; świadczenie usługi Newsletter, umożliwienie jednorazowej możliwości złożenia Zamówienia przez Formularz Zamówienia znajdujący się w Sklepie Internetowym; bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Usługobiorcy, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, które są w całości nadawane, odbierane lub transmitowane za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. – Prawo telekomunikacyjne;
 • FORMULARZ ZAMÓWIENIA – znajdujący się w Sklepie internetowym system techniczny umożliwiający złożenie Zamówienia przez Kupującego poprzez dostępne pola formularza, bez konieczności dokonywania uprzedniej Rejestracji w Sklepie internetowym;
 • SYSTEM INFORMATYCZNY – struktury techniczne, informatyczne oraz oprogramowanie umożliwiające transmisję;
 • WADA – wada prawna lub wada fizyczna zakupionego produktu;

§ 3 Rejestracja

 1. Rejestracja w Sklepie internetowym czasnamaterac.pl jest dobrowolna i bezpłatna.
 2. W celu dokonania Rejestracji w Sklepie Użytkownik powinien wypełnić formularz rejestracji znajdujący się na stronie internetowej Sklepu, podając w nim swoje prawdziwe dane.
 3. Użytkownik w celu pomyślnego przejścia procesu Rejestracji zobowiązany jest podać dane wymienione w formularzu rejestracji, w tym przede wszystkim, imię i nazwisko, adres e-mail oraz hasło
 4. Po wypełnieniu przez Użytkownika pól formularza rejestracji wymaganymi danymi zostanie utworzone Konto Użytkownika.
 5. W przypadku, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie, Użytkownik proszony jest o ich aktualizację w celu doprowadzenia do stanu zgodnego z rzeczywistością.
 6. W sytuacji, gdy dane Użytkownika wymagane podczas procesu rejestracji ulegną zmianie po rozpoczęciu realizacji zamówienia, Użytkownik jest proszony o ich aktualizację i poinformowaniu o tym Sklepu.

§ 4 Zamówienia

 1. Informacje o produktach prezentowane na stronach internetowych Sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu przepisów Kodeksu cywilnego; stanowią zaproszenie do zawarcia Umowy sprzedaży.
 2. Złożenie Zamówienia stanowi ofertę w rozumieniu kodeksu cywilnego, złożoną Sprzedawcy przez Klienta.
 3. Rejestracja i założenia Konta nie jest warunkiem koniecznym złożenia zamówienia w Sklepie czasnamaterac.pl. Kupujący ma możliwość złożenia zamówienia za pośrednictwem Sklepu internetowego bez uprzedniej rejestracji, korzystając z możliwości formularza zamówienia.
 4. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien dodać do „Koszyka” produkt, który zamierza kupić. Dodanie Produktu do „Koszyka” nie jest równoznaczne ze złożeniem zamówienia. Produkty mogą być dowolnie dodawane lub usuwane z „Koszyka”.
 5. „Koszyk” umożliwia Kupującemu zarządzanie zamawianymi produktami oraz przeliczanie wartości zamówienia.
 6. Aby sfinalizować zamówienie należy dodać do „Koszyka” wybrane przez siebie produkty. Kolejnym krokiem jest wybranie opcji określających odpowiednio: płatność i sposób dostawy.
 7. Kupujący może złożyć zamówienie po zalogowaniu się na swoje Konto lub w przypadku braku konta podając w formularzu dane niezbędne do realizacji przez Sprzedawcę umowy.
 8. W celu finalizacji zamówienia klient przekierowany zostanie na stronę, na której należy podać następujące dane: e-mail klienta oraz dane adresowe (osoba prywatna / firma) na które składają się: nazwa firmy, ulica i nr domu, w przypadku firmy numer NIP, kod pocztowy, miasto, kraj.
 9. Końcowym etapem jest określenie formy rachunku (paragon lub faktura VAT). Po wypełnieniu koniecznych pól zamówienia należy wybrać przycisk „do potwierdzenia”.
 10. Warunkiem złożenia zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie niniejszego Regulaminu, co Klient potwierdza przed złożeniem zamówienia poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola w formularzu zamówienia.
 11. Po złożeniu prawidłowego zamówienia, Kupującemu ukazują się dane nabywcy i dane adresowe, jak również kwota zamówienia i forma jego realizacji. W przypadku akceptacji wszystkich wybranych przez siebie elementów, w celu skutecznego złożenia Zamówienia należy wybrać przycisk „Kupuję i płacę”.
 12. Naciśnięcie na przycisk „Kupuję i płacę” oznacza złożenie przez Klienta zamówienia z obowiązkiem zapłaty.
 13. Za chwilę zawarcia umowy uznaje się potwierdzenie przez Sklep internetowy mailowo złożonego zamówienia.
 14. Zamówiony towar dostarczony zostanie na adres wskazany przez Kupującego. Wysyłka towaru następuje w terminie do 14 dni, licząc od daty złożenia zamówienia. W przypadku towarów niestandardowych lub mało popularnych, czas ten może zostać wydłużony do 10 tygodni, o czym Klient jest informowany przy potwierdzeniu zamówienia drogą e-mail.
 15. Sprzedawca uprawniony jest do informowania Klienta o statusie Zamówienia, w szczególności wysyłając wiadomości na podany przez Klienta adres e mail, SMS lub kontaktując się telefonicznie.

§ 5 Sposób płatności

 1. Wszystkie ceny w Sklepie są cenami brutto, zawierającymi podatek od towarów i usług (VAT).
 2. Sklep przewiduje następujące rodzaje płatności:
 3. przedpłata – przedpłata – płatność przelewem – na rachunek bankowy Sprzedawcy
 4. płatność online, BLIK lub kartą płatniczą (Visa, Visa Electron, Mastercard, MasterCard Electronic, Maestro), jak również płatność ratalna za pośrednictwem Operatora płatności
 5. za pobraniem – płatność przy odbiorze towaru
 6. płatność ratalna za pośrednictwem wybranego Banku.
 7. Kupujący dokonuje zakupu towaru oraz zamówienia usługi według cen oraz wysokości kosztów dostawy obowiązujących w chwili złożenia zamówieni
 8. Obsługą płatności elektronicznych zajmuje się Operator płatności. Dokonanie płatności za pośrednictwem Operatora płatności wymaga nawiązania odrębnego stosunku prawnego z Operatorem płatności i zaakceptowania jego regulaminu.
 9. W przypadku płatności realizowanej przelewem lub wpłatą, wpłaty dokonać należy na rachunek bankowy Czas na Materac, Siercza 420, 32-020 Wieliczka, o numerze: 59 1090 1665 0000 0001 5097 1795 w tytule przelewu lub wpłaty podając imię i nazwisko lub firmę Klienta oraz numer zamówienia otrzymany w informacji o przyjęciu zamówienia.
 10. Ceny podane na stronie Sklepu internetowego są cenami brutto i wyrażone są w złotych polskich. Cena Produktu przed dodaniem do Koszyka nie zawiera kosztów przesyłki.
 11. Dane dotyczące transakcji np. typ karty kredytowej, numer karty kredytowej, data ważności, numer CVV (trzycyfrowy kod na odwrocie Twojej karty kredytowej) są wprowadzane na bezpiecznej stronie szyfrowanej.

§ 6 Realizacja dostawy

 1. Dostawa następuje na adres wskazany przez Kupującego w zamówieniu.
 2. Zamówiony towar dostarczany jest w sposób wybrany przez Kupującego. (kurier lub odbiór osobisty w jednym z salonów stacjonarnych)
 3. Zamówienia są realizowane w dni robocze tj. od poniedziałku do piątku według harmonogramu pracownika firmy przewozowej z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 4. W przypadku zamówień złożonych przez Klientów będących Przedsiębiorcami, jeżeli Sprzedawca nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że zamówiony produkt nie jest dostępny, niezwłocznie, najpóźniej jednak w terminie czternastu dni od zawarcia Umowy jest uprawniony do odstąpienia od umowy.
 5. Z chwilą wydania Produktu na Klienta przechodzą korzyści i ciężary związane z rzeczą oraz niebezpieczeństwo jej przypadkowej utraty lub uszkodzenia. W przypadku dostawy realizowanej przez innego niż Sprzedawca przewoźnika lub spedytora, za wydanie Produktu uważa się powierzenie go przez Sprzedawcę przewoźnikowi lub spedytorowi, jeżeli Klientem jest Przedsiębiorca albo odebranie Produktu od przewoźnika lub spedytora, jeżeli Klientem jest Konsument lub Przedsiębiorca na prawach konsumenta.
 6. Sklep dopuszcza zrealizowanie przesyłek poprzez przesyłkę kurierską – DPD, Pocztex, AmbroExpress oraz transportem własnym.
 7. W przypadku płatności online czas realizacji zamówienia jest liczony od momentu uzyskania pozytywnej autoryzacji płatności. Wysyłka towaru w przypadku płatności przelewem następuje niezwłocznie po zaksięgowaniu kwoty na koncie lub równoważnie po wysłaniu potwierdzenia dokonania zapłaty. W sytuacji wyboru opcji „za pobraniem” płatność następuje gotówką przy odbiorze towaru.
 8. Zaleca się, aby Konsument oraz Przedsiębiorca na prawach konsumenta, miarę możliwości dokonał sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, operator pocztowy, etc.) spisał odpowiedni protokół. Sprawdzenie przesyłki ułatwi i przyspieszy dochodzenie ewentualnych roszczeń od podmiotu odpowiedzialnego w przypadku mechanicznego uszkodzenia przesyłki powstałego w trakcie transportu. W takich sytuacjach zaleca się, aby Konsument, jak również Przedsiębiorca na prawach konsumenta skontaktował się w miarę możliwości w jak najszybszym czasie ze Sprzedawcą telefonicznie: (511010141, 535004002 bądź na adres e-mail: sklep@czasnamaterac.pl
 9. Kupujący który jest Przedsiębiorcą jest zobowiązany do sprawdzenia stanu towaru po dostarczeniu przesyłki i w obecności przedstawiciela podmiotu realizującego dostawę (kurier, etc.). W przypadku stwierdzenia uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych w trakcie transportu klient powinien spisać protokół szkody i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedawcą telefonicznie: (511010141, 535004002 bądź na adres e-mail: sklep@czasnamaterac.pl

§ 7 Reklamacje

 1. Klientowi będącemu Przedsiębiorcą nie przysługują uprawnienia z tytułu rękojmi za wady rzeczy sprzedanej.
 2. Wobec Klientów będących Konsumentami lub Przedsiębiorcami na prawach konsumenta Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową na zasadach określonych w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta.
 3. Reklamacja może zostać złożona pisemnie na adres: Czas na Materac Mateusz Góralczyk, ul. Zakopiańska 56a lokal 7, 30-418 Kraków lub drogą mailową na adres: sklep@czasnamaterac.pl.
 4. Składając reklamację Klient może skorzystać ze wzoru formularza reklamacji zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, jednak nie jest to obowiązkowe.
 5. W przypadku składania reklamacji bez wykorzystania wzoru formularza reklamacji zaleca się podanie w zgłoszeniu reklamacyjnym co najmniej następujących danych: 1) imię, nazwisko, adres do korespondencji i dane kontaktowe; 2) informacje dotyczące daty zawarcia umowy wraz z potwierdzeniem jej zawarcia; 3) informacje i okoliczności dotyczące przedmiotu reklamacji, w szczególności rodzaju i daty wystąpienia niezgodności Produktu z umową; 4) żądanie dotyczące sposobu rozpoznania reklamacji.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji Klienta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia jej złożenia. Brak ustosunkowania się Sprzedawcy w powyższym terminie oznacza, że Sprzedawca uznał reklamację za uzasadnioną.
 7. O sposobie rozpatrzenia reklamacji towaru Klient zostanie powiadomiony pisemnie lub na innym trwałym nośniku.
 8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji Klient zostanie ponadto pisemnie lub na innym trwałym nośniku, powiadomiony o tym czy Sprzedawca wyraża, czy też nie, zgodę na pozasądowe rozwiązanie sporu. W przypadku wyrażenia zgody, Sprzedawca wskaże Klientowi podmiot właściwy do pozasądowego rozwiązania sporu

§ 8 Gwarancja

 1. Towary sprzedawane za pośrednictwem sklepu internetowego www.czasnamaterac.pl nie są objęte gwarancją Sprzedawcy. Sprzedawca odpowiada za brak zgodności towaru z umową na zasadach określonych w dziale VII Reklamacja – Rękojmia.
 2. Towary sprzedawane przez Sprzedawcę mogą być objęte gwarancją udzieloną przez odpowiedniego producenta bądź dystrybutora. Treść oraz warunki gwarancji zostaną określone w dokumencie gwarancyjnym, wystawionym przez producenta oraz dołączone do sprzedawanego produktu.

§ 9 Odstąpienie od umowy – Zwroty produktów

 1. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorca na prawach konsumenta, który za pośrednictwem Sklepu internetowego zawarł umowę na odległość, może w terminie 14 dni odstąpić od niej bez podawania przyczyny.
 2. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje Konsumentowi w przypadku produktów wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta, zgodnie z art. 38 pkt 3) ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. Produkty co, do których Konsumentowi nie przysługuje prawo do odstąpienia od umowy wyraźnie oznaczone są w Sklepie internetowym informacją „Produkt na zamówienie” oraz w swym opisie zawierają pouczenie o braku uprawnienia do odstąpienia od umowy.

 3. Bieg terminu do odstąpienia od umowy rozpoczyna się od dnia, w którym Klient objął Produkt w posiadanie lub w którym wskazana przez niego osoba trzecia inna niż przewoźnik weszła w posiadanie Produktu, a w przypadku umowy, która:
  1. obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach – od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, jego partii lub części,
  1. polega na regularnym dostarczaniu Produktu przez czas oznaczony – od objęcia w posiadanie pierwszego z Produktów.
 4. Klient, uprawnienie do odstąpienia od umowy sprzedaży może zrealizować poprzez wysłanie wypełnionego i podpisanego oświadczenia o odstąpieniu od umowy na adres: Czas na Materac Mateusz Góralczyk, ul. Zakopiańska 56a lokal 7, 30-418 Kraków, adres elektroniczny: sklep@czasnamaterac.pl. Do zachowania terminu do odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy.
 5. Wykonując prawo do odstąpienia od umowy sprzedaży Klient może skorzystać z formularza oświadczenia o odstąpieniu od umowy zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego, który również został przesłany Klientowi jako załącznik wraz z informacją o przyjęciu zamówienia, jednak nie jest to obowiązkowe.
 6. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą.
 7. W razie odstąpienia od umowy Klient ma obowiązek zwrócić zakupiony towar niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zwracanego towaru przed upływem 14 dni na adres: Czas na Materac Mateusz Góralczyk, ul. Zakopiańska 56a lokal 7.
 8. Koszty zwrotu (odesłania) towaru ponosi Klient.
 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od otrzymania oświadczenia Klienta o odstąpieniu od umowy, zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia rzeczy, z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Klienta sposobu dostarczenia innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę.
 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient, chyba że Klient w oświadczeniu o odstąpieniu od umowy wskazał inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.
 11. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Klienta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Klienta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 10 Polityka prywatności

 1. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych Klientów określone zostały w „Polityce prywatności”, dostępnej pod adresem: Polityka Prywatności stanowiącej integralną część niniejszego Regulaminu.

§ 11 Świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Postanowienia rozdziału XII. Regulaminu stanowią regulamin w rozumieniu art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 2. Sprzedawca świadczy nieodpłatnie za pośrednictwem Sklepu internetowego następujące Usługi elektroniczne:
 3. założenie i prowadzenie Konta klienta w Sklepie internetowym,
 4. umożliwienie złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz,
 5. umożliwienie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego dostępnego w ramach Sklepu internetowego.
 6. usługa Newsletter.
 7. Wymagania techniczne niezbędne do współpracy z systemem teleinformatycznym, za pośrednictwem, którego Sprzedawca świadczy Usługi elektroniczne:
 8. dostęp do sieci Internet
 9. komputer klasy PC, Mac lub inne urządzenie umożliwiające korzystanie ze Sklepu
 10. czynnego konto poczty elektronicznej,
 11. odpowiednie oprogramowanie w postaci przeglądarki internetowej
 12. Zakazuje się Klientowi dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 13. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawartą z chwilą zarejestrowania przez Kupującego Konta Klienta, zapisania się do usługi Newsletter, z chwilą złożenia zamówienia bez uprzedniej rejestracji, a także w momencie przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego.
 14. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia zamówienia poprzez odpowiedni formularz, a także dotycząca przesłania wiadomości za pośrednictwem formularza kontaktowego, zostaje zawarta na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą realizacji zamówienia.
 15. Umowa o świadczenie usługi elektronicznej polegającej na za założeniu i prowadzeniu Konta Klienta w Sklepie internetowym, a także dotycząca usługi Newsletter, zostaje zawarta na czas nieoznaczony.
 16. Kupujący może w każdym czasie i bez wskazywania przyczyny rozwiązać umowę, o której mowa w ust. 7 poprzez przesłanie stosownego oświadczenia za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@czasnamaterac.pl lub pisemnie na adres: Czas na Materac, ul. Zakopiańska 56a lokal 7, 30-418 Kraków. Klient będący Konsumentem, jak również Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, może również od umowy, o której mowa w pkt. 5 i 6 odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny na zasadach określonych w rozdziale IX.
 17. W razie wykrycia wad lub przerw w funkcjonowaniu Sklepu internetowego Klient uprawniony jest do złożenia reklamacji w terminie 7 dni od dnia ujawnienia się wady lub przerwy.
 18. Klient może złożyć reklamację za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: sklep@czasnamaterac.pl lub pisemnie na adres: Czas na Materac ul. Zakopiańska 56a lokal 7, 30-418 Kraków.
 19. Sprzedawca rozpatrzy reklamację dotyczącą usług świadczonych drogą elektroniczną w terminie nie dłuższym niż 14 dni od dnia jej otrzymania, informując Kupującego niezwłocznie o jej wynikach.

§ 12 Postanowienia końcowe

 1. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 01 lipca 2023r.
 2. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem linku zamieszczonego na stronie Sklepu internetowego. Regulamin może zostać utrwalony, pozyskany i odtworzony poprzez jego wydrukowanie lub zapisanie go na odpowiedni nośniku danych.
 3. Jeśli którekolwiek z postanowień niniejszego Regulaminu zostanie uznane za niezgodne z prawem, nieważne lub w inny sposób niewykonalne w zakresie przewidzianym przepisami prawa, to w tym zakresie zostaje ono wyłączone. W pozostałym zakresie Regulamin pozostaje w mocy.
 4. Sprzedawca może dokonać zmiany postanowień Regulaminu po uprzednim poinformowaniu Klientów poprzez publikację jednolitego tekstu Regulaminu na stronie Sklepu internetowego. Zmiany Regulaminu lub nowa treść Regulaminu wchodzi w życie po upływie 14 dni od daty umieszczenia nowej treści Regulaminu na stronie Sklepu Internetowego.
 5. Zamówienia złożone w trakcie obowiązywania poprzedniej wersji Regulaminu będą realizowane zgodnie z jego postanowieniami.
 6. Wszelkie elementy graficzne Sklepu internetowego, zastosowane w nim rozwiązania techniczne, elementy kontentu, jak i sposób w jaki elementy graficzne i kontent są przedstawione (układ), jak również oprogramowanie, bazy danych i inne materiały umieszczone w ramach Sklepu internetowego stanowią przedmiot prawa autorskiego Sprzedawcy i podlegają ochronie zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
 7. W celu korzystania ze Sklepu internetowego Sprzedawca udziela Klientom niewyłącznej, niezbywalnej, nieprzenoszalnej, udzielonej na czas korzystania ze Sklepu internetowego, Licencji na korzystanie ze Sklepu internetowego. W ramach udzielonej Licencji Klient uprawniony jest wyłącznie do tymczasowego zwielokrotniania Sklepu internetowego poprzez jego wyświetlanie w przeglądarce internetowej, a także zapisanie plików tymczasowych, w celu korzystania z dostępnych funkcjonalności w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 8. Niniejszy regulamin podlega prawu polskiemu oraz zostaje poddany jurysdykcji sądów polskich. Wybór prawa polskiego nie pozbawia Konsumenta ochrony przyznanej mu na podstawie przepisów, których nie można wyłączyć w drodze umowy, na mocy prawa jakie byłoby właściwe w razie braku wyboru prawa.
 9. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Konsumentem lub Przedsiębiorcą na prawach konsumenta, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
 10. Ewentualne spory powstałe pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, który jest Przedsiębiorcą, rozstrzygane będą przez sąd powszechny właściwy ze względu na siedzibę Sprzedawcy.